Историја Подцасти

Документи - Историја

Документи - Историја


Било да је усвојено да се овај акт може цитирати као "Закон о унапређењу одбране Сједињених Држава".

(а) Без обзира на одредбе било ког другог закона, председник може, с времена на време, када сматра да је то у интересу националне одбране, овластити војног секретара, секретара морнарице или начелника било ког другог одељења или владине агенције -
(И) Производити у арсеналима, фабрикама и бродоградилиштима под њиховом јурисдикцијом или на други начин набавити, у оној мјери у којој су им за то на располагању средства или су уговори повремено одобрени од стране
Конгрес, или оба, било који чланак одбране за владу било које земље чију одбрану председник сматра виталном за одбрану Сједињених Држава.
(2) Продати, пренијети право власништва, замијенити га, изнајмити, посудити или на други начин одложити било којој таквој влади било који одбрамбени предмет, али ниједан одбрамбени предмет који није произведен или набављен према ставу (1) ни на који начин неће бити одложен под овог става, осим након консултација са начелником штаба копнене војске или начелником поморских операција морнарице, или обоје. Вредност одбрамбених предмета који су на било који начин одложени у складу са овлашћењима из овог става и набављени из средстава која су до сада била намењена, неће прелазити 1.300.000.000 УСД. Вредност таквих одбрамбених чланака утврђује начелник дотичног одељења или агенције или неког другог одељења, агенције или службеника који је одређен на начин предвиђен правилима и прописима донетим у складу са овим споразумом. Одбрамбени предмети набављени из средстава која су касније додељена било ком одељењу или агенцији Владе, осим из средстава овлашћених за присвајање по овом закону, неће се одлагати на било који начин у складу са овлашћењима из овог става, осим у оној мери у којој је то касније одобрио Конгрес у актима који одобравају таква средства или на други начин.
(3) Тестирати, прегледати, доказати, поправити, опремити, поправити или на други начин довести у исправно стање, у оној мјери у којој су им за то на располагању средства, или је Конгрес с времена на вријеме одобрио уговоре, или обоје , било који чланак одбране за било коју такву владу, или за набавку било које или свих таквих услуга приватним уговором.
(4) Да било којој таквој влади саопшти све одбрамбене податке који се односе на било који чланак одбране достављен тој влади према ставу (2) овог пододељка.
(5) За пуштање у извоз било којег одбрамбеног предмета који је на било који начин одложен према овом пододјељку било којој таквој влади,
(б) Одредбе и услови под којима било која страна влада прима било какву помоћ одобрену према пододељку (а) биће они за које председник сматра да су задовољавајући, а корист Сједињеним Државама може бити плаћање или отплата у натури или имовини, или било која друга другу директну или индиректну корист коју председник сматра задовољавајућом.
(ц) После 30. јуна 1943. године или након усвајања истовремене резолуције два Хоусца пре 30. јуна 1943. године, у којој се изјављује да овлашћења која су пренета или на основу пододсека (а) нису више потребна за унапређење одбране у Сједињеним Државама, ни председник ни шеф било ког одељења или агенције неће вршити било која овлашћења која су дата или сходно одељку (а); осим што се до 1. јула 1946. било које од тих овлашћења може применити у мери у којој је то потребно за извршење уговора или споразума са таквом страном владом склопљеног пре 1. јула 1943. или пре доношења такве истовремене резолуције, у зависности од тога шта је раније.
(д) Ништа у овом закону неће се тумачити као овлашћење или дозвољавање одобрења конвојних пловила поморским бродовима Сједињених Држава.
(е) Ништа у овом закону неће се тумачити тако да дозвољава или дозвољава одобрење уласка било којег америчког пловила у борбено подручје кршећи одељак 3 Закона о неутралности из 1939.

Одељак 8

Ратни и морнарички секретари овиме су овлаштени да купују или на други начин набављају оружје, муницију и ратне посљедице произведене у надлежности било које земље на коју се примјењује одјељак 3, кад год предсједник сматра да је таква куповина или набавка неопходна у интересе одбране Сједињених Држава.

Одељак 9

Председник може, с времена на време. прогласи она правила и прописе који могу бити неопходни и одговарајући за спровођење било које одредбе овог закона; и он може вршити било која овлашћења или овлашћења која су му дата овим законом преко одељења, агенције или службеника које он одреди,


Погледајте видео: Законы написаны не для Слуг Народа (Новембар 2021).